Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych
osobowych.


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KIPR Kamil Konicki.
Cel i podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy:
• w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO;
• w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą
handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów
podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako
Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing
bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.


Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:
• podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym
imieniu: spółki informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące, agencje
ochrony;
• podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty –
przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego
następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie
jej zawarcia;
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu wykonania umowy – do
momentu wygaśnięcia umowy;
• w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres w
jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń)
lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu
przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przewarzania danych;
• prawo do sprzeciwu;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja na temat prawa cofnięcia zgody
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że
wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie -dobrowolne, a w przypadku jej
wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano dotychczas.


Obowiązek podawania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo
zawrzeć z nami umowę lub otrzymać oferty. Podanie danych na postawie zgody jest
całkowicie dobrowolne.
Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowaniu.